วันอาสาฬหบูชา วันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในศาสนาขึ้นมากมาย

by saimu
0 comment
วันอาสาฬหบูชา

ศาสนาพุทธมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,566 ปีมาแล้ว นับว่าเป็นศาสนาที่เก่าแก่ไม่น้อย วันไหนที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ ก็จะกลายมาเป็นวันที่มีความสำคัญในปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกัน อย่างเช่นวันอาสาฬหบูชา วันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ขึ้นมากมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ชาวพุทธนิยมทำเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เคยเกิดขึ้นในอดีตอีกด้วย วันอาสาฬหบูชาคือวันอะไรและมีความสำคัญอย่างไร วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกัน ไปติดตามกันได้เลย 

ติดตามเรื่องราวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เพิ่มเติมได้ที่นี่ 

วันอาสาฬหบูชา จุดเริ่มต้นของการเผยแผ่ศาสนาพุทธ 

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา นับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็เป็นเพราะว่า มันคือวันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศศาสนาให้ชาวโลกได้รับรู้ และยังเป็นวันที่มีพระสงฆ์ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกบนโลกอีกด้วย เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์ทั้ง 3 องค์ทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี

ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงให้ความสำคัญกับวันดังกล่าวเป็นอย่างมาก เพราะนอกเหนือจากที่เราพูดมายังมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นอีกมากมายเลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้ทุกวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของทุกปีจึงมีกิจกรรมมากมายให้เราได้ทำ มีประวัติศาสตร์และตำนานให้เราได้เรียนรู้ เพื่อให้เราได้เรียนรู้ถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

เปิดประวัติความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชาและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น 

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชามีจุดเริ่มต้นที่ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยพุทธกาล หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ถึงความเป็นไปของโลกใบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระองค์ก็ได้แสดงปฐมเทศนาหรือการแสดงธรรมครั้งแรกเพื่อโปรดเหล่าพระปัญจวัคคีย์

นักบวชทั้ง 5 ที่เมื่อทราบว่าเจ้าชายสิทธัตถะได้ออกผนวช ก็ได้รวมตัวกันเพื่อปรนนิบัติและสนับสนุนพระองค์อย่างเต็มที่ และยังได้ฝึกฝนตนเองตามแนวทางของพระพุทธองค์ ด้วยเหตุนี้จึงได้เป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ฟังปฐมเทศนา ประกอบไปด้วยโกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ 

พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมในป่าอิสิปตนมฤคทายวันในเมืองพาราณสี หลังจากที่ตรัสรู้แล้วเป็นระยะเวลา 2 เดือน พระธรรมที่แสดงเป็นสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ในครั้งแรกโดยเรียกว่า ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร เป็นหลักธรรมที่มีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ สำหรับการปฐมเทศนาจะมีเนื้อหาหลักธรรม 4 ประการ ที่เรียกกันว่าอริยสัจจ์ 4 ประกอบไปด้วย 

  • ทุกข์ เป็นสภาพที่ไม่สุขกายสุขใจ เป็นสภาพที่สามารถทนได้ยาก 
  • สมุทัย เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ 
  • นิโรธ เป็นการดับทุกข์ 
  • มรรค เป็นหนทางที่จะพาไปสู่การดับทุกข์
วันอาสาฬหบูชา

หลักธรรมดังกล่าวเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่ทำให้ได้เห็นถึงสัจธรรมของชีวิตและหนทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง นอกจากนี้ในวันอาสาฬหบูชายังมีเหตุการณ์สำคัญอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 

  • พระพุทธเจ้าได้ประกาศพระศาสนาของตนเอง 
  • เป็นวันที่มีพระภิกษุสงฆ์รูปแรกในศาสนาพุทธ นั่นก็คือโกทันยะที่ขอบรรพชาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์หลังจากที่ได้ฟังเทศนาธรรมและบรรลุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  • เกิดอริยสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากที่โกณฑัญญะได้รู้แจ้งและเห็นธรรมกลายเป็นพระโสดาบัน ทำให้ท่านเป็นอริยบุคคลแรกในกลุ่มอริยสงฆ์ 
  • พระพุทธเจ้าได้ปฐมสาวกนั่นก็คือโกทันยะที่บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นสาวกรูปแรกของพุทธองค์ 

ด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถกล่าวได้ว่า วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่ศาสนาพุทธของเราได้รับการเผยแผ่และถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการก็ว่าได้ เพราะศาสนาจะไม่เป็นศาสนาหากไม่มีผู้ที่เคารพศรัทธาและเชื่อถือ แต่ในวันนี้มีผู้ที่เคารพศรัทธาและตัดสินใจออกผนวชนั่นก็คือโกณฑัญญะ นั่นเอง 

หลังจากนั้นศาสนาพุทธก็ได้รับความนิยมและเฟื่องฟูมาจนถึงในยุคปัจจุบัน ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีพระอริยสงฆ์กลุ่มแรก ที่ได้ฟังปฐมเทศนาจนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง มีคนที่บรรลุโสดาบันและสามารถเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปได้ 

รวมกิจกรรมที่ชาวพุทธนิยมทำกันในวันอาสาฬหบูชา 

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญในศาสนาพุทธเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการถือกำเนิดขึ้นของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้จึงมีกิจกรรมทางศาสนามากมายให้เหล่าพุทธศาสนิกชนได้มารวมตัวกันเพื่อทำบุญสร้างกุศล 

เริ่มต้นจากในตอนเช้าที่ผู้คนจะตื่นขึ้นมาเพื่อตักบาตร ทำบุญให้กับเหล่าภิกษุสงฆ์ที่ออกมาเดินบิณฑบาต ตกบ่ายก็เดินทางกันไปถวายสังฆทานทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพระสงฆ์ในวัด นั่งฟังเทศน์ฟังธรรม ร่วมกันปฏิบัติธรรม รักษาตนให้อยู่ในศีล 

ตกเย็นก็จะเดินเวียนเทียนที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่กิจกรรมที่สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่มของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเท่านั้น แต่ยังเป็นการระลึกถึงวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในศาสนา ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา วันที่มีพระอริยสงฆ์เป็นครั้งแรก วันที่พระพุทธเจ้ามีสาวกรูปแรกของตนเอง

เป็นการชำระล้างจิตใจให้สะอาดและบริสุทธิ์ เสริมสร้างให้เกิดจริยธรรมและศีลธรรม และยังเป็นการระลึกว่า ชีวิตของเราจะเจริญงอกงามได้อย่างเป็นผู้รู้เท่าทันโลกมากเพียงใด เราดำเนินชีวิตอย่างมัวเมาลุ่มหลงหรือไม่ จิตใจปลอดโปร่งและเป็นอิสระเพียงใดบ้าง 

ระหว่างการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถหรือพระเจดีย์ 3 รอบ ก็จะทำให้เราได้นึกถึงพุทธคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ไปด้วย เป็นการสร้างสมาธิและสติปัญญาให้เกิดขึ้น สำหรับในประเทศไทยของเราที่นับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของประเทศ วันอาสาฬหบูชาก็จัดว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อให้ชาวพุทธได้ออกไปทำกิจกรรมเข้าวัดทำบุญและใช้เวลาร่วมกับครอบครัว 

ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ สายมู.com

You may also like

Leave a Comment