รู้หรือไม่ ? พระโกศแต่ล่ะลำดับยศใช้กันแบบไหน

by saimu
0 comment
โกศ

คำว่าโกศ มีหลายความหมาย หากหมายถึงที่ใส่กระดูกคนตายที่เผาแล้ว มีขนาดต่าง ๆ  แต่ไม่ถึงกับใหญ่มากนัก มักทำเป็นทรงยอด มีฝาครอบ  ซึ่งเราเห็นได้ตามร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ทั่วไป แบบนี้ใช้ลักษณนามว่า ใบ หรือ ลูก แต่หากหมายถึงที่ใส่ศพแบบนั่ง ขนาดก็จะใหญ่พอให้ใส่ศพได้ มักทำเป็นรูปกลมทรงกระบอก ฝาครอบมียอด ภาชนะใช้ใส่ศพนั่งที่ว่านี้  มีอยู่ 2 ชั้น คือ ชั้นนอกและชั้นใน ชื่อที่ใช้เรียกมักสับสนกันในแต่ละยุค  ปัจจุบันชั้นนอกจะเรียกว่า ลอง ส่วนชั้นใน จะเรียกว่าโกศ ถ้าเป็นยศของเจ้านายเรียกว่า พระโกศ มีลักษณนามว่า องค์ วันนี้ สายมู.com จะมาเล่าถึงประเภทของโกศแต่ละแบบตามลำดับยศ ใช้กันแบบไหนบ้าง ไปติดตามกันได้เลย

พระโกศแบ่งตามลำดับยศมีอยู่ 14 อย่าง ดังนี้

1. แบบทองใหญ่

– พระมหากษัตริย์

– พระอัครมเหสี

– พระยุพราช สยามมกุฎราชกุมาร สยามบรมราชกุมารี

– พระบรมราชชนก พระบรมราชชนนี

– พระบรมราชวงศ์ที่ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเป็นพิเศษ

2. แบบทองรองทรง (นับเสมอแบบทองใหญ่)

– พระมหากษัตริย์

– พระอัครมเหสี

– พระยุพราช สยามมกุฎราชกุมาร สยามมกุฎราชกุมารี พระบรมราชชนก พระบรมราชชนนี

– พระบรมราชวงศ์ที่ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเป็นพิเศษ

3. แบบทองเล็ก

– สมเด็จเจ้าฟ้า (ชั้นเอก)

โกศ

4. แบบทองน้อย

– สมเด็จเจ้าฟ้าชั้น โท ตรี

– สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า 

– สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

5. แบบกุดั่นใหญ่

– สมเด็จพระสังฆราช

6. แบบกุดั่นน้อย

– พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

– ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ที่เสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่ง

– ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์

– ขุนนางชั้น สมเด็จเจ้าพระยา หรือ เทียบเท่า

โกศ

7. แบบมณฑปใหญ่

– พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าขึ้นไป หรือ ทรงกรม

8. แบบมณฑปน้อย

– พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

– ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฐมจุลจอมเกล้า

– ประธานองคมนตรี องคมนตรี ที่เสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่ง

– ขุนนางชั้นเจ้าพระยา ชั้นสุพรรณบัฏ หรือ เทียบเท่า

9. แบบไม้สิบสอง

– พระองค์เจ้าฝ่ายกรมพระราชวังบวรสถานมงคล  สถานภิมุข

– รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่ง

– สมเด็จพระราชาคณะ 

-ขุนนางชั้นเจ้าพระยา ชั้นสัญญาบัตร หิรัญบัฏ หรือ เทียบเท่า

10. แบบราชวงศ์

– พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

– หม่อมเจ้าที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ขึ้นไป หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า

11. แบบราชนิกุล

– ราชสกุล ราชินิกุล ได้รับพระราชทาน แบบราชนิกุล

12. แบบเกราะ

– ผู้ที่ได้รับพระราชทานขนาดโถหรือแปดเหลี่ยม แต่มีรูปร่างใหญ่ ไม่สามารถลงลองสามัญได้ก็ให้ใช้แบบเกราะแทน

โกศ

13. แบบแปดเหลี่ยม

– พระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรอง

– คุณท้าวนางสนองพระโอษฐ์

– เจ้าจอมมารดา

– หม่อมเจ้าที่ไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถ้าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานจะได้รับพระราชทานเป็นแบบแปดเหลี่ยม

– ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือกขึ้นไป หรือ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

– ขุนนางชั้น พระยาพานทอง หรือ เทียบเท่า

14. แบบโถ

– พระราชาคณะชั้นธรรม

– ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ และทุติยจุลจอมเกล้า

– ขุนนางชั้นพระยา หรือ เทียบเท่า

You may also like

Leave a Comment